+047-520251

info@kamalamaimun.gov.np

समाचार

सिन्धुली जिल्लाको नौ स्थानीय तह मध्ये ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको कमलामाई नगरपालिका ४८२.३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस नगरपालिकाको भूभाग चुरे क्षेत्रको गर्मी हुने ठाँउ देखि महाभारतको उच्च शृङ्खलासम्म विस्तारित छ । नेपालको प्रसिद्ध कमलानदीको उद्गम स्थलमा रहेको कमलामाई नदीको नामबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो ।

कमलामाई नगरपालिकाको बिभिन्न तथ्यांक संकलनको बिबरण

वडा चयन गर्नुहोस्

शिक्षाको जानकारी जनसंख्याको आधारमा

सामुदायिक विद्यालय

कमलामाई नगरपालिकामा आधारभूत विद्यालय (कक्षा १–५) सङ्ख्या ५० वटा, आधारभूत विद्यालय (कक्षा १–८) सङ्ख्या ८ वटा, माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १–१०) सङ्ख्या १० वटा र माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १– १२) सङ्ख्या १६ वटा गरी जम्मा ८४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन्। तालिकामा वडागत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय

वडा १० ११ १२ १३ १४ जम्मा
प्रा.वि. ५०
आधारभूत विद्यालयहरु
मा.वि १०
उच्च मावि १६
जम्मा १० ८४

शिक्षकहरु विवरण

कमलामाई नगरपालिकामास्वीकृत शिक्षकको दरबन्दी जम्मा ५६४ रहेको छ । जसमध्ये शिक्षक सङ्ख्या ३५३ जना र शिक्षिका सङ्ख्या २१० जना रहेका छन्। विभिन्न तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकर/शिक्षिकाको विवरण, विषय आदिको आधारमा वडागतरुपमा विस्तृत विवरण तपसिलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी

शिक्षक कार्यरत दरबन्दी प्रा.वि नि.मा.वि मा.वि जम्मा
३२ १० १४ ५६
४१ ५८
१८ २८
४० १० १२ ६२
३१ ४९
२८ १२ २१ ६१
२८ ३९
२२ ३२
१८ ३१
१० २० २६
११ २४ ३६
१२ २७ ३४
१३ १३ १२ ३१
१४ ११ २१
जम्मा ३५३ ९२ ११९ ५६४

क्याम्पसहरुको विवरण

कमलामाई नगरपालिकामा १३ वटा क्याम्पसहरु रहेका छन्जसमध्ये ५ वटा क्याम्पसमा अप्राविधिक विषय पढाउने गरिन्छ भने ८ वटा क्याम्पसमा प्राविधिक विषय पढाईन्छ । यस नगरपालिकामा स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुने जम्मा २(दुई) क्याम्पस रहेका छन्जसले अप्राविधिक विषयमात्र पढाउने गर्दछन्। प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर पढ्नको लागि राजधानीनै धाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । तालिकामा वडागत रुपमा रहेका क्याम्पसहरुको नाम र पढाइ हुनेतहको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

क्याम्पसको विवरण

क्र.स. कलेजकोनाम वडा नम्बर संकाय पढाई हुने तह पढाई हुनेविषयहरु
क. अप्राविधिक
सिन्धुलीबहुमुखी क्याम्पस मानविकी, शिक्षार व्यवस्थापन स्नातकोत्तर कला ,वाणिज्य र शिक्षा
सिद्धज्योतिषशिक्षा क्याम्पस शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा
गौमतीबहुमुखी क्याम्पस मानविकी,व्यवस्थापन स्नातक कला र वाणिज्य
कमलासाइन्स क्याम्पस विज्ञान स्नातक विज्ञान
श्री जनजागृहत बहुमुहख क्याम्पस, भिमान व्यवस्थापन स्नातक वाणिज्य
ख. प्राविधिक
श्री कमलाजनज्योति मा.वि., सिलामे वनविज्ञान ३ वर्षे वनविज्ञान
श्री जनज्योति मा .वि., फोस्रेटार वालीविज्ञान ३ वर्षे वालीविज्ञान
श्री गौमती मा .वि., माढिवजार सिभिल इञ्जिनियर कक्षा ९- १२ इञ्जिनियर
श्री प्रभातमा. वि., रानिवास १३ वालीविज्ञान कक्षा ९- १२ वालीविज्ञान
श्रीमा. वि. गडौली जियोइन्जिनियर ३ वर्षे अमिन
श्री बरुणदेवी मा.वि., दर्लामिखट्टार पशुविज्ञान ३ वर्षे पशुविज्ञान
श्री कमलामा. वि., ढुङ्ग्रेबास वालिविज्ञान ३ वर्षे वालिविज्ञान
श्री सिन्धुली सामुदायिक टेक्निकल इन्टिच्युड सिभिल इञ्जिनियर, पशुविज्ञान ४ वर्षे इञ्जिनियर, पशुविज्ञान
जम्मा

विद्यार्थी सङ्ख्या

कमलामाई नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या जम्मा १३७४९ छन् जसमध्ये वडा नं. ६ मा सबै भन्दा बढी र वडा नं. ३ मा सबै भन्दा कम विद्यार्थीहरु रहेका छन्। यस नगरपालिकामा ८४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालन अवस्थामा रहेका छन्। तालिकामा वडागत विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या

वार्ड: पूर्व प्राथमिक आधारभूत (१-८) तह माध्मिक(९-१२) तह जम्मा
छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा
६२ ४५ १०७ ३३९ ३९७ ७३६ २०४ १४७ ३५१ ६०५ ५८९ ११९४
२७ ५३ ८० २५२ २३६ ४८८ ८० ८१ १६१ ३५९ ३७० ७२९
१५ २४ ३९ १६४ ११९ २४३ ६६ ५३ ११९ २४५ १९६ ३४१
२६ २७ ५३ ३०३ २७३ ५७६ १८८ १६८ ३५६ ५१७ ४६८ ९८५
४१ ४८ ८९ ४१२ ३७२ ७८४ ३२५ २६५ ५९० ७७८ ६८५ १४६३
५२ ४९ १०१ ५६० ४८० १०४० ६१२ ५५४ ११६६ १२२४ १०८३ २३०७
३९ ३७ ७६ २८३ १७० ४५३ ९३ ६० १५३ ४१५ २६७ ६८२
३५ ५२ ८७ २०९ १९४ ४०३ ५६ ३९ ९५ ३०० २८५ ५८५
५० ६८ ११८ ३१० ३४५ ६५५ २३७ १५८ ३९५ ५९७ ५७१ ११६८
१० ३३ ३१ ६४ २५२ २६९ ५२१ ५९ ५१ ११० ३४४ ३५१ ६९५
११ ७६ ६८ १४४ ३५० ३४३ ६९३ १२३ ८७ २१० ५४९ ४९८ १०४७
१२ ४८ ५० ९८ ३४७ ३५२ ६९९ ८७ ७० १५७ ४८२ ४७२ ९५४
१३ ३१ ३५ ६६ १९९ १७० ३६९ १०४ ९० १९४ ३३४ २९५ ६२९
१४ ६७ ६९ १३६ २५७ २३८ ४९५ १२४ ११५ २३९ ४४८ ४२२ ८७०
जम्मा ५९६ ६५२ १२५८ ४२३७ ३९५८ ८१९५ २३५८ १९३८ ४२९६ ७१९७ ६५५२ १३७४९

सरसफाइको जानकारी घरधुरीको आधारमा